Algemene voorwaarden

Op deze pagina vind je:

Centrum Zein

Cursus-, trainings en –opleidingscentrum voor professionalisering, persoonlijke ontwikkeling en bezieling.

Algemene voorwaarden

Begripsbepaling

Centrum Zein

Een van de eigenaars van Centrum Zein of een door hen als zodanig aangewezen representant.

Docent

Diegene die een (deel van een) activiteit leidt die door Centrum Zein is georganiseerd of verzorgd. Deze persoon is door Centrum Zein als zodanig aangewezen.

Deelnemer

Diegene die deelneemt aan de activiteit die door Centrum Zein is georganiseerd of verzorgd. Dit heeft betrekking op de deelnemer vanaf het moment dat deze zich inschrijft voor deelname aan een activiteit tot het moment dat de activiteit waaraan deel wordt genomen volledig is afgesloten.

Activiteit

Bijeenkomst die door Centrum Zein wordt georganiseerd of verzorgd. Het kan hierbij zowel gaan om eenmalige activiteiten als om activiteiten die bestaan uit meerdere bijeenkomsten. Bovendien kunnen deze activiteiten bedoeld zijn voor een groep deelnemers zowel als voor een individuele deelnemer.
Voorbeelden zijn een individuele (therapie-)sessie, groepstherapiesessies, trainingen, opleidingen, cursussen en workshops.

De voorwaarden

Voor deelname aan activiteiten gelden de volgende voorwaarden:

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten en bijeenkomsten van Centrum Zein.

2. De inhoud van de opleiding wordt door Centrum Zein vastgesteld. Voor aanvang van de betreffende activiteit wordt de inhoud bekend gemaakt. Centrum Zein is gerechtigd de inhoud van het programma tussentijds aan te passen, als de erkennende en registrerende instanties hun criteria wijzigen, dan wel wanneer klanttevredenheid daartoe aanleiding geeft.

3. Centrum Zein stelt de regels vast die binnen de te gebruiken ruimten in acht genomen dienen te worden. Voor zover van toepassing worden deze regels bij de start van de activiteit kenbaar gemaakt aan de deelnemers.

4. Inschrijving voor de activiteiten van Centrum Zein geschiedt door het inzenden van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier. Plaatsing en deelname geschieden na betaling van de door Centrum Zein vastgestelde administratie- en deelnamekosten danwel aanbetalingskosten. Rekeningen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. De betaling van de kosten voor deelname dient voorafgaand aan de betreffende activiteit plaats te vinden.

5. Wij sturen geen facturen meer naar werkgevers zolang de renseigneringsverplichting vanuit de belastingdienst geldt. De deelnemer dient zelf het bedrag voor deelname aan de activiteit te betalen en dit terug te vragen bij de werkgever. Wij verstrekken geen BSN, geboortedatum en andere gegevens die tot identiteitsfraude zouden kunnen leiden.

6. Centrum Zein bepaalt de tijd en plaats van de activiteit. Bij afzegging van een vastgestelde activiteit door de deelnemer is Centrum Zein gerechtigd om de gereserveerde tijd in rekening te brengen volgens onderstaande annuleringsregeling (zie Annuleringsregeling hier onder).

7. Ieder diploma, getuigschrift of certificaat van deelname wordt eenmalig uitgegeven.

8. Indien de deelnemer niet alle eisen heeft voldaan ten aanzien van huiswerk en aanwezigheid, wordt er geen diploma, getuigschrift of certificaat uitgereikt en geen studiepunten toegekend. Aanwezigheid bij alle lesdagen,  intervisiedagen en andere verplichte dagen van een activiteiten is verplicht.

9. Indien de deelnemer verkouden is, keelpijn heeft of veel moet hoesten of indien er een vermoeden bestaat dat een deelnemer iemand anders kan besmetten, op welke manier dan ook, dient de deelnemer onmiddellijk contact op te nemen met Centrum Zein. Bij verkoudheid, keelpijn of hoesten dient een deelnemer een goed sluitend ffp2 mondmasker te dragen tijdens de activiteit.

10. Bij gebreke van tijdige betaling is Centrum Zein gerechtigd de openstaande bedragen zonder aanmaning en/of ingebrekestelling te vorderen. Vanaf 30 dagen nadat de gelden zijn verschuldigd, dient de wettelijke rente te worden vergoed, terwijl alle (buiten)gerechtelijke incassokosten - met een minimum van € 90 voor rekening komen van de deelnemer.

11. Centrum Zein behoudt zich het recht voor om de kosten van deename tussentijds jaarlijks met maximaal 5% te verhogen indien de kostenontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Centrum Zein is gerechtigd prijzen te verhogen wanneer, conform nationale of Europese regelgeving wordt besloten de desbetreffende activiteiten niet langer vrij te stellen van BTW, of het van toepassing zijnde BTW-tarief te wijzigen, met het dan geldende BTW-tarief.

12. Het annuleren van een inschrijving of het beëindigen van de activiteiten voor het door Centrum Zein geplande einde van deze activiteiten, door de student na inschrijving, dient per aangetekend schrijven gemeld te worden aan Centrum Zein.

13. Centrum Zein is nimmer aansprakelijk voor de door de student geleden schade en (extra) kosten als gevolg van het deelnemen aan de activiteiten en/of het voortijdig beëindigen ervan, ongeacht de oorzaak.

14. Centrum Zein behoudt zich het recht voor groepssamenstelling, data en aanvangstijden zo nodig te wijzigen. Centrum Zein behoudt zich het recht voor de activiteiten te splitsen qua grootte en, daarmee samenhangend, te verschuiven naar andere data of dagdelen. Bij eventuele onvoldoende belangstelling voor enige activiteit behoudt Centrum Zein zich het recht voor deze geen doorgang te laten vinden of deze te verplaatsen. Schriftelijk aangemelde belangstellenden worden zo spoedig mogelijk van dit besluit op de hoogte gesteld. Reeds betaalde gelden e.d. worden gerestitueerd of gereserveerd voor een activiteit op een later tijdstip, uiteraard in overleg met betrokkene.

15. Voor de activiteiten relevant ondersteunend materiaal, als syllabi, readers en formulieren, is uitsluitend bestemd voor eigen eigen gebruik door de deelnemer. De deelnemer is niet gerechtigd kopieën te maken van het ter beschikking gestelde materiaal en/of aan derden het materiaal ter beschikking te stellen. Het aan de Centrum Zein toekomend auteursrecht en het eigendomsrecht van het verstrekte materiaal blijft bij Centrum Zein.

16. Centrum Zein kan het door de deelnemers in het kader van de activiteiten geproduceerde materiaal (bijvoorbeeld teksten of opnames) inzetten ten behoeve van activiteiten, na goedkeuring van de betreffende deelnemer.

17. Centrum Zein is te allen tijde gerechtigd, om redenen van ongestoorde voortgang van de activiteit of voor de deelnemer zelf, te besluiten dat de deelnemer de activiteit niet langer kan volgen. In geval van uitsluiting vindt, na aftrek van de administratiekosten, die in geen enkel geval terugbetaald worden, verrekening plaats op grond van het aantal bijeenkomsten dat is gevolgd en waarvoor materiaal is ontvangen. Er bestaat hierbij geen opzegtermijn. Een saldo ten gunste van de deelnemer wordt door Centrum Zein terug betaald.

18. Centrum Zein is niet verantwoordelijk voor teksten of materialen die gebruikt worden en/of gemaakt zijn door docenten, deelnemers of andere personen betreffende eventueel copyright van derden.

19. Centrum Zein is niet aansprakelijk voor uitspraken van docenten, deelnemers of andere personen voor, tijdens of na een activiteit.

20. Afwijking van deze voorwaarden is uitsluitend geldig indien met Centrum Zein uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. Aan de van Centrum Zein afkomstige brochures, formulieren enz. kunnen geen rechten worden ontleend voor zover afwijkend van de rechten zoals weergegeven in deze Algemene Voorwaarden.

21. Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit - of met betrekking tot - deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Eindhoven.

Regeling voorinschrijving

Indien de data van een activiteit nog niet bekend zijn, kun je je toch alvast inschrijven via het inschrijfformulier om verzekerd te zijn van een plek. Je inschrijving geldt dan automatisch als voorinschrijving. Voordat wij de data vast gaan leggen, krijg je een email en kun je aangeven welke van de voorgestelde data jij wel en niet kunt. Een week later worden de data definitief vastgelegd. In de drie weken volgend op het bericht met de definitieve data kun je je kosteloos uitschrijven. Pas daarna geldt de normale annuleringsregeling. Indien de activiteit valt op één of meerdere data waarvan jij hebt aangegeven niet te kunnen of te willen, wordt je automatisch uitgeschreven, tenzij het een opleiding betreft waarvan je één lesdag mag missen.

Regeling annulering

Zodra een deelnemer zich inschrijft voor een activiteit, gaat deze akkoord met de volgende annuleringsregeling:

    1.De eerste € 50,- van de prijs van deelname aan een activiteit geldt als administratiekosten die de deelnemer altijd verschuldigd is en die dus ook niet wordt terugbetaald.
    2.Bij annulering door de deelnemer tot 90 dagen vóór aanvang van de activiteit wordt 20% van de deelnamekosten in rekening gebracht (met een minimumbedrag gelijk aan de administratiekosten).
    3.Bij annulering door de deelnemer vanaf 90 tot 30 dagen vóór aanvang van de activiteit wordt 50% van de deelnamekosten in rekening gebracht (met een minimumbedrag gelijk aan de administratiekosten).
    4.Bij annulering door de deelnemer na 30 dagen vóór aanvang van de activiteit wordt 100% van de deelnamekosten in rekening gebracht.
    5.Indien de deelnemer bij annulering zelf voor een geschikte plaatsvervanger zorgt, worden geen kosten in rekening gebracht. Dit met uitzondering van het bedrag voor de administratiekosten.
    6.Annulering dient schriftelijk te geschieden.
    7.Bij tussentijdse beëindiging van een activiteit blijft de deelnemer de totale deelnamekosten verschuldigd.
    8.Indien met de deelnemer duidelijk is afgesproken dat hij zich voorwaardelijk kan inschrijven, dan is de deelnemer niets verschuldigd als het nog minimaal 60 dagen duurt voor de activiteit start en hij binnen 14 dagen nadat bekend is dat de voorwaarde van kracht is, annuleert. Indien het minder dan 60 dagen duurt voor de activiteit start en hij binnen 7 dagen nadat bekend is dat de voorwaarde van kracht is, annuleert, dan is de deelnemer 50 euro administratiekosten verschuldigd.  Indien de deelnemer niet tijdig afzegt en/of indien de voorwaarde niet van kracht blijkt te zijn, dan geldt de gebruikelijke annuleringsregeling.
    9.Bij onverhoopte definitieve annulering van een activiteit door Centrum Zein worden betalingen per omgaande en volledig teruggestort, tenzij in overeenstemming met de deelnemer voor een andere invulling van de activiteit wordt gekozen. Uitstel van de activiteit is geen definitieve annulering.

Regeling aanbetaling

Indien men de deelnamekosten niet vergoed krijgt danwel eerst zelf voor moet schieten, kan door de deelnemer gevraagd worden om het deelnamebedrag te splitsen in een aanbetaling en een restbedrag. De aanbetaling bedraagt 20% van de deelnamekosten met een minimum van 50 euro en dient binnen twee weken na factuurdatum voldaan te zijn. Het restbedrag moet minimaal 30 dagen voor aanvang van de activiteit betaald worden.

Regeling gespreide betaling

Indien je moeite hebt het bedrag ineens zelf te betalen, kun je gebruik maken van de gespreide betalingsregeling:

- Je betaalt de aanbetaling van 20% met een minimum van 50 euro binnen 2 weken na de factuurdatum.
- Het resterende bedrag deel je door het aantal lesdagen. Hier tel je 50 cent per betaling bij op om de extra bankkosten te dekken. Je betaalt vanaf een maand voor aanvang van de activiteit elke opeenvolgende maand voor de eerste van de maand het berekende deelbedrag.
- We vragen geen extra administratiekosten, ook al is het voor ons meer werk om elke maand je betaling te controleren. We gaan er van uit dat je niet veel geld hebt en daarom een betalingsregeling wilt. Echter, als je niet vóór de eerste van de maand hebt betaald, betaal je per keer dat je te laat betaalt 25 euro administratiekosten. Het maakt hierbij niet uit wiens schuld het is of hoe het komt, jij bent verantwoordelijk voor het op tijd betalen.
- Tip: het gemakkelijkst is het om het maandbedrag per automatische maandelijkse overschrijving online bij je bank in te stellen. Aangezien je vóór de eerst van de maand moet betalen en banken niet in het weekend geld overboeken, kun je het beste de 28e van de maand of eerder als betaaldatum instellen.

Rekenvoorbeeld: stel er zijn 4 lesdagen, de eerste lesdag is 8 maart en het te betalen bedrag is 600 euro. De aanbetaling is 20%, dus 120 euro, deze betaal je na inschrijving. De volgende 4 termijnbedragen zijn (600-120=) 480:4, plus 50 cent = 120,50 euro. Voor 1 februari betaal je 120,50 en hetzelfde geldt voor 1 maart, 1 april en 1 mei.

Regeling accreditatieverzoek

Indien je ons verzoekt accreditatie aan te vragen, dan betaal jij de eventuele kosten van de aanvraag, wij steken onze tijd en energie er in. Indien je je inschrijft voor de activiteit waarvoor je accreditatie hebt verzocht, wordt de helft van de kosten van de aanvraag in mindering gebracht op de factuur (met een maximum van 7% van het factuurbedrag).